HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Kỹ năng Huấn luyện chuyên nghiệp

Áp dụng mô hình TheSixDisciplines (6Ds) để nâng cao giá trị của chuyên viên huấn luyện trong tổ chức.

Read More
Kỹ năng Bán hàng Chuyên nghiệp

6 Modules kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Read More
Kĩ năng giám sát và kèm cặp TVV mới

Thực hành và nắm vững kĩ năng tổ chức cuộc họp giám sát hoạt động kinh doanh (PEPmeeting).

Read More
Kĩ năng xây dựng quy trình vận hành hệ thống kinh doanh

Hiểu rõ cơ chế phối kết hợp với các bên liên quan (AD,AT, GAD, SM, AL khác) để tối ưu hoá hiệu suất kinh doanh.

Read More
Hội thảo tinh thần Doanh nhân

Hiểu thấu đáo các chức năng nhiệm vụ của AL cho cả 3 vai trò: nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhà đầu tư…

Read More
Hội thảo kĩ năng tuyển dụng hiệu quả

Rèn luyện 13 hành vi tạo niềm tin và xây dựng kế hoạch xây dựng, củng cố niềm tin trong đội ngũ.

Read More

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC