CHUYÊN ĐỀ 07: KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Thời lượng: 1 Ngày

Phương pháp đào tạo:

  • Xác định tầm quan trọng và lợi ích của lập kế hoạch để biết các hoạt động cần tập trung trong tuần/ tháng/ quý nhằm đạt được mục tiêu đưa ra.
  • Phương pháp lập kế họach 4 bước D.O.M.E

Bước 1: Diagnosis – Phân tích tình hình Ban/ Nhóm

→ Phân tích thực trạng về tuyển dụng của ban, nhóm gồm những nhóm nào? đặc điểm của từng nhóm

→ Phân tích thực trạng về hoạt động của ban nhóm

Bước 2: Objectives – Thiết lập mục tiêu

→ Thiết lập mục tiêu SMART cho Ban/ nhóm

→ Chia nhỏ mục tiêu theo Năm/ Quý/ Tháng/ Tuần/ Ngày

→ Liệt kê các hoạt động cần thực hiện

 

Bước 3: Methods – Phương pháp thực hiện

→ 4 đòn bẩy tăng trưởng doanh số nhóm

→ Lựa chọn giải pháp để thực hiện mục tiêu

→ Giải pháp tăng cường tuyển dụng

→ Giải pháp tăng số lượng TVV hoạt động

 

Bước 4: Evalution – Đánh giá

  • Tìm hiểu & triển khai hoạt động giám sát TVV

• Hoạt động giám sát là gì?

• Tại sao phải giám sát TVV

• Giám sát hoạt động hay giám sát kết quả?

• Giám sát TVV khi nào?

• Giám sát TVV bằng cách nào?

 

  • Mô hình GROW trong giám sát hoạt động và họp hiệu quả.

• Goal: Mục tiêu của TVV

• Reality: Thực tế

• Options: Giải pháp

• Will: Cam kết

 

  • Quy trình họp PEP: Performance Evalution & Planning; phân tích các hoạt động chưa đạt yêu cầu và thực hành theo kịch bản gợi ý.

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng